Mỗi ngày 5 phút học luyện thi chứng chỉ AWS – Service will help decouple the web application from the database

#aws5min #SQS #EFS #S3 #Lambda

QuestionAnalysisAnswer & Explain

#002 – A website experiences unpredictable traffic. During peak traffic times, the database is unable to keep up with the write request.
Which AWS service will help decouple the web application from the database?

A. Amazon SQS

B. Amazon EFS

C. Amazon S3

D. AWS Lambda

Câu hỏi này đưa ra tình huống bạn có một website với lượng truy cập không tiên đoán trước được (unpredictable). Trong giờ cao điểm DB không thể chịu nổi nhiệt với số lượng write request liên tục từ ứng dụng. Để khắc phục chuyện này bạn sẽ sử dụng dịch vụ nào trong AWS?

Đáp án có 04 loại dịch vụ:

  1. SQS – Simple Queue Service
  2. EFS – Elastic File System
  3. S3
  4. Lamda

Đáp án A – SQS (Simple Queue Service)

SQS giúp queue các write request khi peak hour nằm giữa Web application và Database.

EFS – dịch vụ lưu trữ file giống NFS không giúp ích.

S3 cũng là dịch vụ lưu trữ object storage không liên quan.

Lambda là serverless không giúp cải thiện tốc độ đọc ghi vào db.

 

Topics #aws #cer #efs #học aws #lambda #sa #sqs #thi chứng chỉ aws