Phật Bản Mệnh gồm có 8 vị Chủ tôn, còn được gọi là Phật hộ thân. Thông qua 12 nhân duyên, Thiên can, Địa chi và năm Yếu tố cơ bản là đất, nước, gió, lửa, không khí. Phật giáo mật tông đưa ra thuyết 8 vị Bản Tôn chủ quản 12 con giáp. Mật tông thường gọi là 8 thần hộ thân, 8 Phật độ mệnh.

Thiên Thù Thiên Nhãn
Hư Không Tạng Bồ Tát
Văn Thù Bồ Tát
Phổ Hiền Bồ Tát
Đại Thế Chí Bồ Tát
Đại Nhật Như Lai
Bất Động Minh Vương
Phật A Di Đà