AWS Architected Framework là tài liệu hướng dẫn để xây dựng hệ thống trên cloud dựa trên các khuyến nghị tốt nhất của AWS. Bạn sẽ hiểu về sự đánh đổi giữa các lựa chọn nhằm đề xuất giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng.

Triết lý của AWS xem việc review architect đó là một phiên trao đổi có tính xây dựng (constructive conversation), không phải là hoạt động kiểm soát, AWS có niềm tin là nếu khách hàng có một kiến trúc hệ thống tốt thì có thể gia tăng sự thành công của hoạt động kinh doanh (business success). Đây cũng là lý do mà việc tuyển dụng các vị trí Cloud Solution Architect chưa bao giờ là hết Hot.

Tài liệu Well Architected của AWS cung cấp các best practices và chiến lược cốt lõi trong việc kiến trúc hệ thống trên nền tảng Cloud. Dựa trên 05 trụ cột chính (Pillar):

 1. Operational Excellence
 2. Security
 3. Reliability
 4. Performance Efficiency
 5. Cost Optimization

Download Link (PDF): https://d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS_Well-Architected_Framework.pdf

General Design Principles:

 1. Stop guessing your capacity needs
 2. Test system at prod scale
 3. Automation
 4. Allow for evolutionary architectures
 5. Drive architectures using data
 6. Improve thru game days

Operation Excellence Design Principles:

 1. Perform operation as code
 2. Annotate the documents
 3. Make frequent, small, reversible changes
 4. Refine operation procedures frequently
 5. Anticipate failure
 6. Learn from all operational failures

Security Design Principles:

 1. Implement a strong identity foundation
 2. Enable traceability
 3. Apply security rules for all layers
 4. Automate security best practices
 5. Protect data in transit and at rest
 6. Keep people away from data
 7. Prepare for security events

Reliability Design Principles:

 1. Test recovery procedures
 2. Automatically recover from failure
 3. Scale horizontally to increase system availability
 4. Stop guessing capacity
 5. Manage changes in automation

Performance Efficiency Design Principles:

 1. Democratize advaced technologies
 2. Go Global in minutes
 3. Use serverless architectures
 4. Experiment more often
 5. Mechanical sympathy

Cost Optimization Design Principles:

 1. Adopt a consumption model
 2. Measure overall efficiency
 3. Stop spending money on data center operations
 4. Analyze and attribute expenditure
 5. Use managed and application level to reduce cost of ownership

Các bạn đọc có gì hay chia sẻ ở phần comment nhé.

Share to Be Shared,

iGà 

[email protected] 

Topics #aws #AWS consulting partner #component #migration #solution architect #technology portfolio #well architected #workload