AWS có tài khoản riêng cho đối tác thuộc APN (AWS Partner Network) dùng để quản trị các thông tin liên quan đối tác. Có 02 loại AWS partner đó là: Consulting Partner và Technology Partner. Đối với mỗi loại đều có  yêu cầu hạng đối tác và năng lực khác nhau. Thông tin như sau:

Topics #advanced tier #aws #AWS consulting partner #AWS technology partner #cer #launched opportunity #partner types #premier tier #professional #selected tier #solution architect #specialty