Mỗi ngày 5 phút học luyện thi chứng chỉ AWS – Architect for mobile gaming application

#aws5min #gaming #sqs #aws #sa #rds #elb

QuestionAnalysisAnswer & Explain

#004 – A Solutions Architect is designing an architecture for a mobile gaming application. The application is expected to be very popular. The Architect needs to prevent the Amazon RDS MySQL database from becoming a bottleneck due to frequently accessed queries.
Which service or feature should the Architect add to prevent a bottleneck?

A. Multi-AZ feature on the RDS MySQL Database

B. ELB Classic Load Balancer in front of the web application tier

C. Amazon SQS in front of RDS MySQL Database

D. Amazon ElastiCache in front of the RDS MySQL Database

Bạn phát triển ứng dụng gaming có tuần suất truy xuất DB cao, bạn ko muốn DB là bottle neck (thắt cổ chai) của toàn hệ thống. Là 1 Cloud solution architect bạn sẽ dùng dịch vụ gì để gia cố kiến trúc.

  1. Multi AZ – triển khai cùng DB đó ở nhiều AZ trong cùng Region
  2. Triển khai ELB trước Webapp
  3. Sử dụng SQS trước RDS
  4. Sử dụng ElastiCache trước RDS

Answer is D

A. MultiAZ chỉ gia cố tính sẵn sàng, không cải thiện truy xuất.

B. Gia cố ở Web app tier, không phải RDS.

C. Cải thiện tốc độ GHI quá nhiều vào giờ cao điểm.

D. Cải thiện tốc độ query sử dụng Elasticache

 

 

Topics #aws #aws5min #az #cer #elasticache #elb #rds #sa #sqs