Mỗi ngày 5 phút học luyện thi chứng chỉ AWS – 02 Loại Storage Gateway Modes

#aws5min #storage_gateway #cached_mode #stored_mode #snowball #S3

QuestionAnalysisAnswer & Explain

#003 – A legacy application needs to interact with local storage using iSCSI. A team needs to design a reliable storage solution to provision all new storage on AWS.
Which storage solution meets the legacy application requirements?

A. AWS Snowball storage for the legacy application until the application can be re-architected.

B. AWS Storage Gateway in cached mode for the legacy application storage to write data to Amazon S3.

C. AWS Storage Gateway in stored mode for the legacy application storage to write data to Amazon S3.

D. An Amazon S3 volume mounted on the legacy application server locally using the File Gateway service.

Bạn có một ứng dụng tối cổ (dịch vui vẻ với từ legacy app hehe) kết nối với một local storage sử dụng chuẩn iSCSI. Bây giờ bạn muốn thiết kế giải pháp lưu trữ trên AWS đảm bảo độ tin cậy (Reliable) => Nói đến điểm này bạn phải suy nghĩ ngay tới S3 (11 số 9 durability), Vậy giải pháp bạn cần đảm bảo 02 tiêu chí:

  1. Khả năng hiểu chuẩn iSCSI
  2. Kết nối lưu trữ S3

Chi phí lưu trữ S3 là rẻ vô đối nên bạn tạm thời quên đi các option lưu trữ khác như EFS và EBS.

A. Sử dụng Snowball – giống một cái vali ổ cứng di động (snowball mobi là siêu to) thông thường đi bằng container hoặc máy bay. AWS sẽ cử người mạng thiết bị đó đến onsite copy dữ liệu vào đó, và mang cục snowball đó về region mình chỉ định (giả sử singapore) copy bằng cơm vào. Snowball thường dùng để copy dữ liệu lớn từ vài chục TB đến PB.

B. Storage GW Cache Moded

C. Storage GW Stored Mode

D. S3 mounted vào ứng dụng tối cổ.

Answer: B

A. Copy bằng snowball, ứng dụng tối cổ ko truy xuất vào được do chuẩn iSCSI

B. Bạn có thể lưu trữ dữ liệu ở S3, dữ liệu thường xuyên truy xuất vẫn lưu ở Local để tiết kiệm chi phí download từ S3.

C. Stored là vẫn lưu trữ mọi thứ ở local, đẩy lên mây chỉ là bản backup. Nếu ở local bị mất file, trên mây cũng mất (Không Reliable).

D. Ứng dụng không vào được S3 vì không có iSCSI

Cached volumes – You store your data in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) and retain a copy of frequently accessed data subsets locally. Cached volumes offer a substantial cost savings on primary storage and minimize the need to scale your storage on-premises. You also retain low-latency access to your frequently accessed data.

Stored volumes – If you need low-latency access to your entire dataset, first configure your on-premises gateway to store all your data locally. Then asynchronously back up point-in-time snapshots of this data to Amazon S3. This configuration provides durable and inexpensive offsite backups that you can recover to your local data center or Amazon EC2. For example, if you need replacement capacity for disaster recovery, you can recover the backups to Amazon EC2 https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/WhatIsStorageGateway.html

 

Topics #aws #cer #sa