AWS Wavelength là gì?

AWS Wavelength cho phép xây dựng các ứng dụng với độ trễ tính bằng milliseconds mà chỉ là một chữ số ví dụ: 1 millisecond, 5 milliseconds (1 second = 1000 milliseconds). Thông thường đây là các ứng dụng mobile hay gaming. Đây có thể là một vùng đặc biệt mà AWS Developer (ko phải mình) có thể deploy ứng dụng của họ lên vùng này. Nói chung đây là một vùng rất đặc biệt, mạnh mẽ và có sự ưu tiên cao.

Ứng dụng trong Wavelength vẫn có thể truy xuất các dịch vụ còn lại của AWS bình thường. Vì tính chất mạnh mẽ của AWS Wavelength nên vùng này rất phù hợp với các ứng dụng cần độ xử lý và thời gian thực cao như gaming, mobile hay video live streaming với sự hỗ trợ của mạng 5G.

Topics #aws #aws wavelength #az #region